top of page

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring

Veerle Laekeman van B&B Kokkelikoo met adres Zeebruggelaan 165, 8370 Blankenberge is eigenaar van de website www.kokkelikoo.com. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van B&B Kokkelikoo gepubliceerd staan. 

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden. 

Bescherming van je  privacy – verantwoordelijke verwerker
B&B Kokkelikoo is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website  www.kokkelikoo.com en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. 

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website www.kokkelikoo.com vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over B&B Kokkelikoo, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens 

De persoonsgegevens die B&B Kokkelikoo verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van B&B Kokkelikoo. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden.

B&B Kokkelikoo  geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. 

In het uitzonderlijke geval dat B&B Kokkelikoo persoongegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar B&B Kokkelikoo mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

B&B Kokkelikoo verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Categorie 3 (aankoop cheque) Je  aankoopbedrag, voornaam, familienaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele facturatiegegevens bij aankoop van de cheque op de Website.

 • Categorie 4 (boeking logies) Je  e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, familienaam, aantal personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website.

 • Categorie 5 (contactaanvraag logies) Je  e-mailadres, reden, voornaam, familienaam, telefoonnummer, boodschap.

 • Categorie 8 (dynamische formulieren) Je  voornaam, familienaam, e-mailadres, straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode

 • Categorie 10 (controle spam) Je  IP-adres, de user agent, het aanvraagadres (request URL) en de referrer ter controle van spam. Deze gegevens worden na de aanvraag niet verder bewaard, enkel het resultaat van al dan niet spam.

 • Categorie 12 (persoonsgegevens van anderen) We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

 • Categorie 13 De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens. We houden bij:

‣ Hoeveel keer er gezocht wordt op een bepaalde term op de zoekresultatenpagina (maar niet door wie of wanneer).

‣ Hoe vaak er op een filter in de facetnavigatie geklikt wordt (maar niet wie erop klikt of wanneer).

‣ Zoekopdrachten worden doorgestuurd naar de boekingsmodule van  Stardekk, maar de persoonsgegevens van de persoon die deze zoekopdracht uitvoert, niet. Met uitzondering van de zoekparameters die deze persoon zelf manueel ingegeven heeft.

‣ Voor niet-ingelogde gebruikers wordt een sessiecookie ingesteld die bijhoudt of de bezoeker al dan niet ingelogd is. Deze sessiecookie houdt ook bij op welke zoekparameters de bezoeker gezocht heeft, maar dit enkel zodat hij via "Terug naar overzicht" kan teruggaan naar de vorige pagina. Favorieten voor een niet-ingelogde gebruiker worden hierin ook bewaard. Deze sessiecookie blijft enkel geldig gedurende de browsersessie van de bezoeker - totdat deze verloopt – en wordt nergens permanent opgeslagen.

‣ Er wordt een cookie ingesteld om bij te houden of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weg geklikt heeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken. 

‣ Er wordt een cookie ingesteld als de gebruiker niet ingelogd is vanwege technische redenen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens.


 

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 

 • Categorie 3 en 4 De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

 • Categorie 5 en 6 Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

 • Categorie 10 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van B&B Kokkelikoo om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. 

 • Categorie 11 Om de veiligheid te garanderen met het oog op preventie, detectie en vervolging van strafbare feiten met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van B&B Kokkelikoo.

 • Categorie 12 Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

 • Categorie 13 Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van B&B Kokkelikoo om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 

Toelating voor verwerking 

Als B&B Kokkelikoo je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal B&B Kokkelikoo jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

 

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden. 

 

Profiling 

De verwerking van je  persoonsgegevens omvat GEEN profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen.

 

Je rechten

 • Recht op toegang en inzage 

Je hebt het recht de gegevens die B&B over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van B&B Kokkelikoo verwijderd worden.

 

 • Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 • Uitoefening van je rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar Kokkelikoo.aanzee@gmail.com, per post  naar Zeebruggelaan 165, 8370 Blankenberge of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACTEER ONS/CONTACT/… op de Website.

 • Recht om klacht in te dienen:

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met B&B Kokkelikoo via Kokkelikoo.aanzee@gmail.com of op tel 0474 655 759. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

 

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je

een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en

organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-

toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens 

verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade

die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de

persoonsgegevens.

 

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van (URL LOGIES) vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Toegang tot gegevens

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers moesten deze bij ons tewerkgesteld zijn, wat op heden niet het geval is.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

 

Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen.

We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT). 

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

 

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van B&B Kokkelikoo.

 

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: april 2020

bottom of page